अक्षर शब्दरूपाणि - नपुंसकलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अक्षरम्
अक्षरे
अक्षराणि
सम्बोधन
अक्षर
अक्षरे
अक्षराणि
द्वितीया
अक्षरम्
अक्षरे
अक्षराणि
तृतीया
अक्षरेण
अक्षराभ्याम्
अक्षरैः
चतुर्थी
अक्षराय
अक्षराभ्याम्
अक्षरेभ्यः
पञ्चमी
अक्षरात् / अक्षराद्
अक्षराभ्याम्
अक्षरेभ्यः
षष्ठी
अक्षरस्य
अक्षरयोः
अक्षराणाम्
सप्तमी
अक्षरे
अक्षरयोः
अक्षरेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अक्षरम्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अक्षरे
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अक्षराणि
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अक्षर
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अक्षरे
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अक्षराणि
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अक्षरम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अक्षरे
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अक्षराणि
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अक्षरेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अक्षराभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अक्षरैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अक्षराय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अक्षराभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अक्षरेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अक्षरात् / अक्षराद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अक्षराभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अक्षरेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अक्षरस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अक्षरयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अक्षराणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अक्षरे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अक्षरयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अक्षरेषु


अन्याः