अक्षरसमाम्नाय शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अक्षरसमाम्नायः
अक्षरसमाम्नायौ
अक्षरसमाम्नायाः
सम्बोधन
अक्षरसमाम्नाय
अक्षरसमाम्नायौ
अक्षरसमाम्नायाः
द्वितीया
अक्षरसमाम्नायम्
अक्षरसमाम्नायौ
अक्षरसमाम्नायान्
तृतीया
अक्षरसमाम्नायेन
अक्षरसमाम्नायाभ्याम्
अक्षरसमाम्नायैः
चतुर्थी
अक्षरसमाम्नायाय
अक्षरसमाम्नायाभ्याम्
अक्षरसमाम्नायेभ्यः
पञ्चमी
अक्षरसमाम्नायात् / अक्षरसमाम्नायाद्
अक्षरसमाम्नायाभ्याम्
अक्षरसमाम्नायेभ्यः
षष्ठी
अक्षरसमाम्नायस्य
अक्षरसमाम्नाययोः
अक्षरसमाम्नायानाम्
सप्तमी
अक्षरसमाम्नाये
अक्षरसमाम्नाययोः
अक्षरसमाम्नायेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अक्षरसमाम्नायः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अक्षरसमाम्नायौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अक्षरसमाम्नायाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अक्षरसमाम्नाय
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अक्षरसमाम्नायौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अक्षरसमाम्नायाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अक्षरसमाम्नायम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अक्षरसमाम्नायौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अक्षरसमाम्नायान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अक्षरसमाम्नायेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अक्षरसमाम्नायाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अक्षरसमाम्नायैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अक्षरसमाम्नायाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अक्षरसमाम्नायाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अक्षरसमाम्नायेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अक्षरसमाम्नायात् / अक्षरसमाम्नायाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अक्षरसमाम्नायाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अक्षरसमाम्नायेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अक्षरसमाम्नायस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अक्षरसमाम्नाययोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अक्षरसमाम्नायानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अक्षरसमाम्नाये
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अक्षरसमाम्नाययोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अक्षरसमाम्नायेषु