अक्षत शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अक्षतः
अक्षतौ
अक्षताः
सम्बोधन
अक्षत
अक्षतौ
अक्षताः
द्वितीया
अक्षतम्
अक्षतौ
अक्षतान्
तृतीया
अक्षतेन
अक्षताभ्याम्
अक्षतैः
चतुर्थी
अक्षताय
अक्षताभ्याम्
अक्षतेभ्यः
पञ्चमी
अक्षतात् / अक्षताद्
अक्षताभ्याम्
अक्षतेभ्यः
षष्ठी
अक्षतस्य
अक्षतयोः
अक्षतानाम्
सप्तमी
अक्षते
अक्षतयोः
अक्षतेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अक्षतः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अक्षतौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अक्षताः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अक्षत
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अक्षतौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अक्षताः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अक्षतम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अक्षतौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अक्षतान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अक्षतेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अक्षताभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अक्षतैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अक्षताय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अक्षताभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अक्षतेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अक्षतात् / अक्षताद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अक्षताभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अक्षतेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अक्षतस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अक्षतयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अक्षतानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अक्षते
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अक्षतयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अक्षतेषु


अन्याः