अक्षक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अक्षकः
अक्षकौ
अक्षकाः
सम्बोधन
अक्षक
अक्षकौ
अक्षकाः
द्वितीया
अक्षकम्
अक्षकौ
अक्षकान्
तृतीया
अक्षकेण
अक्षकाभ्याम्
अक्षकैः
चतुर्थी
अक्षकाय
अक्षकाभ्याम्
अक्षकेभ्यः
पञ्चमी
अक्षकात् / अक्षकाद्
अक्षकाभ्याम्
अक्षकेभ्यः
षष्ठी
अक्षकस्य
अक्षकयोः
अक्षकाणाम्
सप्तमी
अक्षके
अक्षकयोः
अक्षकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अक्षकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अक्षकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अक्षकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अक्षक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अक्षकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अक्षकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अक्षकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अक्षकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अक्षकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अक्षकेण
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अक्षकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अक्षकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अक्षकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अक्षकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अक्षकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अक्षकात् / अक्षकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अक्षकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अक्षकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अक्षकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अक्षकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अक्षकाणाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अक्षके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अक्षकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अक्षकेषु


अन्याः