अकक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अककः
अककौ
अककाः
सम्बोधन
अकक
अककौ
अककाः
द्वितीया
अककम्
अककौ
अककान्
तृतीया
अककेन
अककाभ्याम्
अककैः
चतुर्थी
अककाय
अककाभ्याम्
अककेभ्यः
पञ्चमी
अककात् / अककाद्
अककाभ्याम्
अककेभ्यः
षष्ठी
अककस्य
अककयोः
अककानाम्
सप्तमी
अकके
अककयोः
अककेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अककः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अककौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अककाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अकक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अककौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अककाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अककम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अककौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अककान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अककेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अककाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अककैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अककाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अककाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अककेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अककात् / अककाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अककाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अककेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अककस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अककयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अककानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अकके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अककयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अककेषु


अन्याः