अंहयमान शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अंहयमानः
अंहयमानौ
अंहयमानाः
सम्बोधन
अंहयमान
अंहयमानौ
अंहयमानाः
द्वितीया
अंहयमानम्
अंहयमानौ
अंहयमानान्
तृतीया
अंहयमानेन
अंहयमानाभ्याम्
अंहयमानैः
चतुर्थी
अंहयमानाय
अंहयमानाभ्याम्
अंहयमानेभ्यः
पञ्चमी
अंहयमानात् / अंहयमानाद्
अंहयमानाभ्याम्
अंहयमानेभ्यः
षष्ठी
अंहयमानस्य
अंहयमानयोः
अंहयमानानाम्
सप्तमी
अंहयमाने
अंहयमानयोः
अंहयमानेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अंहयमानः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अंहयमानौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अंहयमानाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अंहयमान
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अंहयमानौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अंहयमानाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अंहयमानम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अंहयमानौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अंहयमानान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अंहयमानेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अंहयमानाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अंहयमानैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अंहयमानाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अंहयमानाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अंहयमानेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अंहयमानात् / अंहयमानाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अंहयमानाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अंहयमानेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अंहयमानस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अंहयमानयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अंहयमानानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अंहयमाने
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अंहयमानयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अंहयमानेषु


अन्याः