अंसक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अंसकः
अंसकौ
अंसकाः
सम्बोधन
अंसक
अंसकौ
अंसकाः
द्वितीया
अंसकम्
अंसकौ
अंसकान्
तृतीया
अंसकेन
अंसकाभ्याम्
अंसकैः
चतुर्थी
अंसकाय
अंसकाभ्याम्
अंसकेभ्यः
पञ्चमी
अंसकात् / अंसकाद्
अंसकाभ्याम्
अंसकेभ्यः
षष्ठी
अंसकस्य
अंसकयोः
अंसकानाम्
सप्तमी
अंसके
अंसकयोः
अंसकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अंसकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अंसकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अंसकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अंसक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अंसकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अंसकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अंसकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अंसकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अंसकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अंसकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अंसकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अंसकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अंसकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अंसकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अंसकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अंसकात् / अंसकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अंसकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अंसकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अंसकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अंसकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अंसकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अंसके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अंसकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अंसकेषु


अन्याः