अंशकरण शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अंशकरणः
अंशकरणौ
अंशकरणाः
सम्बोधन
अंशकरण
अंशकरणौ
अंशकरणाः
द्वितीया
अंशकरणम्
अंशकरणौ
अंशकरणान्
तृतीया
अंशकरणेन
अंशकरणाभ्याम्
अंशकरणैः
चतुर्थी
अंशकरणाय
अंशकरणाभ्याम्
अंशकरणेभ्यः
पञ्चमी
अंशकरणात् / अंशकरणाद्
अंशकरणाभ्याम्
अंशकरणेभ्यः
षष्ठी
अंशकरणस्य
अंशकरणयोः
अंशकरणानाम्
सप्तमी
अंशकरणे
अंशकरणयोः
अंशकरणेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अंशकरणः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अंशकरणौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अंशकरणाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अंशकरण
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अंशकरणौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अंशकरणाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अंशकरणम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अंशकरणौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अंशकरणान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अंशकरणेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अंशकरणाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अंशकरणैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अंशकरणाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अंशकरणाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अंशकरणेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अंशकरणात् / अंशकरणाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अंशकरणाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अंशकरणेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अंशकरणस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अंशकरणयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अंशकरणानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अंशकरणे
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अंशकरणयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अंशकरणेषु