नामपदानि - सूचिः


 
क्षुरत्  क्षरितवत्  क्षुरितवत्  क्षुवत्  क्षेवत्  क्ष्वेदत्  क्ष्वेदितवत्  क्ष्वेलत्  क्ष्वेलितवत्  क्ष्विण्णवत्  क्ष्विद्यत्  क्षान्तवत्  क्षापयत्  क्षापितवत्  क्षाम्यत्  क्षामवत्  क्षायत्  क्षालयत्  क्षालितवत्  क्षिण्वत्  कषितवत्  कुषितवत्  क्षितवत्  क्षिपत्  क्षिप्तवत्  क्षिप्यत्  क्षियत्  क्षियितवत्  क्षीजत्  क्षीजितवत्  क्षीणत्  क्षीणवत्  क्षीतवत्  क्षीबितवत्  क्षीवितवत्  क्षोटयत्  क्षोटितवत्  क्षोभितवत्  क्षोरत्  क्षोरितवत्  कसत्  कुंसत्  कुस्मितवत्  कुस्यत्  कुंसयत्  कसितवत्  कंसितवत्  कुसितवत्  कुंसितवत्  कुहितवत्  काङ्क्षत्  काङ्क्षितवत्  काञ्चितवत्  काणयत्  काणितवत्  कातवत्  कान्तवत्  कामवत्  कामितवत्  कायत्  कालयत्  कालितवत्  काशितवत्  कासितवत्  किटितवत्  कितवत्  कितितवत्  कियत्  किरत्  किलत्  किलितवत्  किंवत्  किव्ँवत्  किशरावत्  कीटयत्  कीटितवत्  कीर्णवत्  कीर्तयत्  कीर्तितवत्  कीलत्  कीलितवत्  कोकितवत्  कोचत्  कोचितवत्  कोजत्  कोटितवत्  कोदयत्  कोदितवत्  कोपत्  कोपयत्  कोपितवत्  कोलत्  कोलितवत्  खुक्तवत्  खच्ञत्  खचितवत्  खजत्  खजितवत्  खञ्जत्  खञ्जितवत्  खट्टयत्  खट्टितवत्  खटत्  खेटत्  खेटयत्  खटितवत्  खेटितवत्  खुडत्  खेडयत्  खडवत्  खुडितवत्  खेडितवत्  खण्डत्  खुण्डत्  खण्डयत्  खुण्डयत्  खण्डितवत्  खुण्डितवत्  खुतवत्  खदत्  खदितवत्  खनत्  ख्यात्  ख्यातवत्  खर्जत्  खर्जितवत्  खुरत्  खर्दत्  खर्दितवत्  खुर्दितवत्  खर्बत्  खर्बितवत्  खर्वत्  खर्वितवत्  खुरितवत्  खलत्  खेलत्  खलितवत्  खेलितवत्  खवितवत्  खेवितवत्  खषत्  खषितवत्  खाडयत्  खाडितवत्  खातवत्  खादत्  खादितवत्  खायत्  खिटितवत्  खिन्दत्  खिन्नवत्  खोजत्  खोटयत्  खोटितवत्  खोरत्  खोरितवत्  खोलत्  खोलितवत्  खौनत्  गच्छत्  गजत्  गुजत्  गजितवत्  गुजितवत्  गृजितवत्  गञ्जत्  गुञ्जत्  गृञ्जत्  गञ्जितवत्  गुञ्जितवत्  गृञ्जितवत्  गडत्  गुडत्  गडुमत्  गडितवत्  गुडितवत्  गूढवत्  गृढवत्  गुण्ठत्  गुण्ठयत्  गुण्ठितवत्  गण्डत्  गुण्डत्  गण्डुमत्  गुण्डयत्  गण्डितवत्  गुण्डितवत्  गृणत्  गणयत्  गुणयत्  गुणवत्  गणितवत्  गुणितवत्  गतवत्  गुतवत्  गृतवत्  गेतवत्  गदत्  गृद्धवत्