नामपदानि - सूचिः


 
गोधनीय  गोधूम  गोधितव्य  गोपक  गोप्तव्य  गोपनीय  गोपमान  गोपयमान  गोपयितव्य  गोपवन  गोपायक  गोपायनीय  गोपायायक  गोपायित  गोपायितव्य  गोपाल  गोपित  गोपितव्य  गोफक  गोफनीय  गोफितव्य  गोमक  गोमनीय  गोमयमान  गोमयितव्य  गोमित  गोरक  गोलोक  गोविन्द  गोष्टक  गोष्टनीय  गोष्टमान  गोष्टित  गोष्टितव्य  गोष्ठ  गौकक्ष  गौकक्ष्य  गौड  गौडिक  गौणिक  गौदन्तेय  गौदानिक  गौधूम  गौधेय  गौपुच्छ  गौपुच्छिक  गौप्त  गौपवन  गौपिक  गौपिलेय  गौभृत  गौमत  गौमथिक  गौर  गौरग्रीवीय  गौरुतल्पिक  गौरव  गौरवित  गौलक्षणिक  गौलन्द्य  गौल्मिक  गौलोमन  गौवासनिक  गौशकटिक  गौशतिक  गौष्ठ  गौसहस्रिक  गौह्य  गौहलव्य  घूक  घकार  घग्घक  घग्घनीय  घग्घित  घग्घितव्य  घघनीय  घघित  घघितव्य  घट  घटक  घट्ट  घट्टक  घट्टनीय  घट्टमान  घट्टयमान  घट्टयितव्य  घट्टित  घट्टितव्य  घटनीय  घुटनीय  घटमान  घटित  घुटित  घटितव्य  घुटितव्य  घृण  घण्टक  घण्टनीय  घण्टमान  घण्टयमान  घण्टयितव्य  घण्टित  घण्टितव्य  घुण्णक  घृण्णक  घुण्णनीय  घृण्णनीय  घुण्णमान  घृण्णमान  घुण्णित  घृण्णित  घुण्णितव्य  घृण्णितव्य  घुणाक्षरन्याय  घुणित  घुत  घृत  घन  घूरक  घूर्ण  घर्णक  घूर्णक  घर्णनीय  घूर्णनीय  घूर्णमान  घर्ण्वान  घूर्णित  घर्णितव्य  घूर्णितव्य  घरणीय  घूरणीय  घर्तव्य  घर्म  घूर्यमाण  घर्षक  घर्षणीय  घर्षितव्य  घ्राण  घ्राणीय  घ्रात  घ्रातव्य  घ्रायक  घुरित  घूरितव्य  घवनीय  घवमान  घवितव्य  घुंषक  घुष्ट  घृष्ट  घुंष्ट  घुंष्टव्य  घषणीय  घुंषणीय  घषमाण  घुंषमाण  घषित  घषितव्य  घस्त  घस्तव्य  घसनीय  घाघक  घाटक  घाटनीय  घाटयमान  घाटयितव्य  घाटित  घात  घातक  घारक  घारणीय  घार्त  घारयमाण  घारयितव्य  घारित  घावक  घाषक  घास  घासक  घासकुन्दिक  घिण्णक  घिण्णनीय  घिण्णमान  घिण्णित  घिण्णितव्य  घोट  घोटक  घोटनीय  घोटमान  घोटित  घोटितव्य  घोणक  घोणनीय  घोणमान  घोणित  घोणितव्य  घोर  घोरक  घोरणीय  घोरितव्य