नामपदानि - सूचिः


 
जीव  जीवक  जीवन्त  जीवनीय  जीवित  जीवितव्य  जोटक  जोडक  जोडनीय  जोडयमान  जोडयितव्य  जोडित  जोडितव्य  जोतक  जोतनीय  जोतमान  जोतव्य  जोतित  जोतितव्य  जोनक  जोननीय  जोनितव्य  जोषक  जोषणीय  जोषमाण  जोषयमाण  जोषयितव्य  जोषित  जोषितव्य  झकार  झंकार  झटनीय  झटित  झटितव्य  झमक  झमनीय  झमितव्य  झर्झक  झर्झनीय  झर्झित  झर्झितव्य  झरणीय  झर्त्सक  झर्त्सनीय  झर्त्सित  झर्त्सितव्य  झरितव्य  झरीतव्य  झषणीय  झषमाण  झषित  झषितव्य  झाट  झाटक  झान्त  झारक  झाषक  झीर्ण  ञकार  टेकक  टेकनीय  टेकमान  टेकितव्य  टङ्कक  टङ्कनीय  टङ्कमान  टङ्कयमान  टङ्कयितव्य  टङ्कित  टङ्कितव्य  टलनीय  टलित  टलितव्य  ट्वलनीय  ट्वलित  ट्वलितव्य  ट्वालक  टालक  टिकित  टीकक  टीकनीय  टीकमान  टीकित  टीकितव्य  डेतव्य  डेपक  डेपनीय  डेपयमान  डेपयितव्य  डेपित  डेपितव्य  डयनीय  डयमान  डयित  डयितव्य  डापक  डापनीय  डापयमान  डापयितव्य  डापित  डायक  डिपनीय  डिपित  डिपितव्य  डियित  डीत  डीन  डीयमान  ढौकक  ढौकनीय  ढौकमान  ढौकित  ढौकितव्य  तेकक  तक्त  तकनीय  तेकनीय  तेकमान  तक्षक  तृक्षक  तक्षणीय  तृक्षणीय  तक्षित  तृक्षित  तक्षितव्य  तृक्षितव्य  तकित  तकितव्य  तेकितव्य  तेगक  तेगनीय  तेगितव्य  तङ्कक  तङ्क्तव्य  तङ्कनीय  तङ्कित  तङ्कितव्य  तुङ्ग  तङ्गक  तङ्गनीय  तङ्गित  तङ्गितव्य  तेजक  तेजनीय  तेजमान  तेजयमान  तेजयितव्य  तुजित  तेजित  तेजितव्य  तञ्चक  तञ्चनीय  तञ्चितव्य  तुञ्जक  तुञ्जनीय  तुञ्जमान  तुञ्जयमान  तुञ्जयितव्य  तुञ्जित  तुञ्जितव्य  तट  तटनीय  तुटनीय  तटित  तुटित  तटितव्य  तुटितव्य  तूडक  तडनीय  तुडनीय  तूडनीय  तडमान  तडाग  तडित  तुडित  तूडित  तडितव्य  तुडितव्य  तूडितव्य  तृढ  तूणक  तण्डक  तुण्डक  तण्डनीय  तुण्डनीय  तण्डमान  तुण्डमान  तुण्डयमान  तुण्डयितव्य  तण्डुल  तण्डित  तुण्डित  तण्डितव्य  तुण्डितव्य  तृण्ढव्य  तृण्ण  तूणनीय  तूणयमान  तूणयितव्य  तुणित