नामपदानि - सूचिः


 
अकारान्त पुंलिङ्गम्
जर्त्सितव्य  जल  जलग्रह  जलचर  जलनीय  जलित  जलितव्य  जल्पक  जल्पनीय  जल्पित  जल्पितव्य  जवनीय  जवमान  जषणीय  जषित  जषितव्य  जसनीय  जसमान  जसितव्य  जस्त  जागरणीय  जागरित  जागरितव्य  जागारक  जाङ्गल  जाजक  जाटक  जात  जातव्य  जानीय  जान्त  जापक  जायक  जायमान  जाययमान  जाययितव्य  जायित  जारक  जारणीय  जारयमाण  जारयितव्य  जारित  जालक  जालनीय  जालयमान  जालयितव्य  जालित  जावक  जाषक  जासक  जासनीय  जासयमान  जासयितव्य  जासित  जित  जिन्वक  जिन्वनीय  जिन्वित  जिन्वितव्य  जियित  जिरयणीय  जिरयितव्य  जिरायक  जिर्यित  जिष्ट  जिहान  जीन  जीन्त  जीर्ण  जीव  जीवक  जीवनीय  जीवन्त  जीवित  जीवितव्य  जुङ्गक  जुङ्गनीय  जुङ्गित  जुङ्गितव्य  जुटनीय  जुटित  जुटितव्य  जुडनीय  जुडित  जुडितव्य  जुत  जुतित  जुनित  जुषमाण  जुषित  जुष्ट  जुहुवान  जूरक  जूरणीय  जूरितव्य  जूर्ण  जूर्यमाण  जूषक  जूषणीय  जूषित  जूषितव्य  जृम्भक  जृम्भणीय  जृम्भमाण  जृम्भित  जृम्भितव्य  जेतव्य  जेमक  जेमनीय  जेमितव्य  जेषक  जेषणीय  जेषमाण  जेषित  जेषितव्य  जेहक  जेहनीय  जेहमान  जेहित  जेहितव्य  जोटक  जोडक  जोडनीय  जोडयमान  जोडयितव्य  जोडित  जोडितव्य  जोतक  जोतनीय  जोतमान  जोतव्य  जोतित  जोतितव्य  जोनक  जोननीय  जोनितव्य  जोषक  जोषणीय  जोषमाण  जोषयमाण  जोषयितव्य  जोषित  जोषितव्य  ज्ञपक  ज्ञपनीय  ज्ञपयमान  ज्ञपयितव्य  ज्ञपित  ज्ञात  ज्ञातव्य  ज्ञानीय  ज्ञापक  ज्ञापनीय  ज्ञापयमान  ज्ञापयितव्य  ज्ञापित  ज्ञायक  ज्यवनीय  ज्यवमान  ज्यातव्य  ज्यानीय  ज्यायक  ज्यावक  ज्युत  ज्युतित  ज्योतक  ज्योतनीय  ज्योतव्य  ज्योतित  ज्योतितव्य  ज्योतिष  ज्रयणीय  ज्रयमाण  ज्रयितव्य  ज्रायक  ज्राययमाण  ज्राययितव्य  ज्रायित  ज्रित  ज्रियित  ज्रेतव्य  ज्वर  ज्वरणीय  ज्वरित  ज्वरितव्य  ज्वलनीय  ज्वलित  ज्वलितव्य  ज्वारक  ज्वालक  झंकार  झकार  झटनीय  झटित  झटितव्य  झमक  झमनीय  झमितव्य  झरणीय  झरितव्य