नामपदानि - सूचिः


 
ज्ञापयितव्य  ज्ञापित  ज्ञायक  जटनीय  जुटनीय  जटित  जुटित  जटितव्य  जुटितव्य  जुडनीय  जुडित  जुडितव्य  जुत  जेतव्य  जुतित  जन  जनक  जननीय  जनपद  जनमेजय  जनित  जुनित  जनितव्य  जपनीय  जपित  जपितव्य  जब्ध  जमक  जेमक  जमनीय  जेमनीय  जम्बुल  जम्बुवृक्ष  जम्भ  जम्भक  जृम्भक  जृम्भणीय  जम्भनीय  जृम्भमाण  जम्भमान  जम्भयमान  जम्भयितव्य  जम्भित  जृम्भित  जम्भितव्य  जृम्भितव्य  जमितव्य  जेमितव्य  जय  ज्युत  ज्युतित  जयन्त  जयनीय  जयमान  ज्यवनीय  ज्यवमान  ज्यातव्य  ज्यानीय  ज्यायक  ज्यावक  जयितव्य  ज्योतक  ज्योतनीय  ज्योतव्य  ज्योतित  ज्योतितव्य  ज्योतिष  जूरक  जर्जक  जर्जनीय  जर्जित  जर्जितव्य  जूर्ण  जरणीय  जूरणीय  ज्रेतव्य  जर्त्सक  जर्त्सनीय  जर्त्सित  जर्त्सितव्य  जरमाण  ज्रयणीय  जूर्यमाण  ज्रयमाण  ज्रयितव्य  ज्रायक  ज्रायणीय  ज्राययमाण  ज्राययितव्य  ज्रायित  ज्रित  जरितव्य  जूरितव्य  ज्रियित  जरीतव्य  जल  जलग्रह  जलचर  जलनीय  जल्पक  जल्पनीय  जल्पित  जल्पितव्य  जलित  जलितव्य  जवनीय  जवमान  ज्वर  ज्वरक  ज्वरणीय  ज्वरित  ज्वरितव्य  ज्वलनीय  ज्वलित  ज्वलितव्य  ज्वारक  ज्वालक  जूषक  जेषक  जुष्ट  जषणीय  जूषणीय  जेषणीय  जुषमाण  जेषमाण  जषित  जुषित  जूषित  जेषित  जषितव्य  जूषितव्य  जेषितव्य  जंसक  जस्त  जसनीय  जंसनीय  जसमान  जंसमान  जंसयमान  जंसयितव्य  जंसित  जसितव्य  जंसितव्य  जेहक  जेहनीय  जेहमान  जुहुवान  जेहित  जेहितव्य  जागरक  जागरणीय  जागरित  जागरितव्य  जागारक  जाङ्गल  जाजक  जाटक  जात  जातव्य  जान्त  जानीय  जापक  जायक  जायनीय  जायमान  जाययमान  जाययितव्य  जायित  जारक  जारणीय  जारयमाण  जारयितव्य  जारित  जालक  जालनीय  जालयमान  जालयितव्य  जालित  जावक  जाषक  जासक  जासनीय  जासयमान  जासयितव्य  जासित  जित  जिन्वक  जिन्वनीय  जिन्वित  जिन्वितव्य  जियित  जिरयणीय  जिर्यित  जिरयितव्य  जिरायक  जिष्ट  जिहान  जीन  जीन्त  जीर्ण