नामपदानि - सूचिः


 
घटित  घुटित  घटितव्य  घुटितव्य  घृण  घण्टक  घण्टनीय  घण्टमान  घण्टयमान  घण्टयितव्य  घण्टित  घण्टितव्य  घुण्णक  घृण्णक  घुण्णनीय  घृण्णनीय  घुण्णमान  घृण्णमान  घुण्णित  घृण्णित  घुण्णितव्य  घृण्णितव्य  घुणाक्षरन्याय  घुणित  घुत  घृत  घूरक  घूर्ण  घर्णक  घूर्णक  घर्णनीय  घूर्णनीय  घूर्णमान  घर्ण्वान  घूर्णित  घर्णितव्य  घूर्णितव्य  घरणीय  घूरणीय  घर्तव्य  घर्म  घूर्यमाण  घर्षक  घर्षणीय  घर्षितव्य  घ्राण  घ्राणीय  घ्रात  घ्रातव्य  घ्रायक  घुरित  घूरितव्य  घवनीय  घवमान  घवितव्य  घुंषक  घुष्ट  घृष्ट  घुंष्ट  घुंष्टव्य  घषणीय  घुंषणीय  घषमाण  घुंषमाण  घषित  घषितव्य  घस्त  घस्तव्य  घसनीय  घाघक  घाटक  घाटनीय  घाटयमान  घाटयितव्य  घाटित  घात  घातक  घारक  घारणीय  घारयमाण  घारयितव्य  घारित  घावक  घाषक  घास  घासक  घिण्णक  घिण्णनीय  घिण्णमान  घिण्णित  घिण्णितव्य  घोट  घोटक  घोटनीय  घोटमान  घोटित  घोटितव्य  घोणक  घोणनीय  घोणमान  घोणित  घोणितव्य  घोर  घोरक  घोरणीय  घोरितव्य  घोष  घोषक  घोषणीय  घोषयमाण  घोषयितव्य  घोषित  घोषितव्य  ङकार  ङुत  ङवनीय  ङवमान  ङावक  ङोतव्य  चकक  चक्कक  चुक्कक  चक्कनीय  चुक्कनीय  चक्कयमान  चुक्कयमान  चक्कयितव्य  चुक्कयितव्य  चक्कित  चुक्कित  चक्त  चकनीय  चकमान  चक्रधर  चक्रवाक  चक्रवात  चक्रवाल  चक्षाण  चकार  चकासक  चकासनीय  चकासित  चकासितव्य  चकित  चकितव्य  चकोर  चुचक  चुचनीय  चुचित  चुचितव्य  चञ्चक  चञ्चनीय  चञ्चितव्य  चटक  चेटक  चुट्टक  चुट्टनीय  चुट्टयमान  चुट्टयितव्य  चुट्टित  चटनीय  चुटनीय  चेटनीय  चटित  चुटित  चटितव्य  चुटितव्य  चेटितव्य  चूड  चुड्डक  चुड्डनीय  चुड्डित  चुड्डितव्य  चुडनीय  चुडित  चुडितव्य  चणक  चुण्टक  चुण्टनीय  चुण्टमान  चुण्टयमान  चुण्टयितव्य  चुण्टित  चुण्टितव्य  चण्डक  चुण्डक  चण्डनीय  चुण्डनीय  चण्डमान  चण्डयमान  चण्डयितव्य  चण्डाल  चण्डित  चुण्डित  चण्डितव्य  चुण्डितव्य  चणनीय  चणित  चणितव्य  चेतक