संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


कुण्डमानानाम् - षष्ठी बहुवचनम्
कुण्डमानाभ्याम् - तृतीया द्विवचनम्
कुण्डमानाभ्याम् - सप्तमी एकवचनम्
कुण्डमानाः - सप्तमी एकवचनम्
कुण्डमानाः - प्रथमा बहुवचनम्