संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


कणितव्याभ्याम् - तृतीया द्विवचनम्
कणितव्येभ्यः - षष्ठी एकवचनम्
कणितव्यैः - द्वितीया एकवचनम्
कणितव्येभ्यः - पञ्चमी द्विवचनम्
कणितव्ययोः - पञ्चमी एकवचनम्