संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


ईशानाभ्याम् - सप्तमी एकवचनम्
ईशानौ - सप्तमी एकवचनम्
ईशानौ - चतुर्थी एकवचनम्
ईशानान् - द्वितीया बहुवचनम्
ईशानयोः - तृतीया द्विवचनम्