संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


ईशानेभ्यः - चतुर्थी बहुवचनम्
ईशानाः - द्वितीया द्विवचनम्
ईशानाः - प्रथमा बहुवचनम्
ईशानात् - पञ्चमी एकवचनम्
ईशानेन - तृतीया एकवचनम्