संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


आञ्जनेयान् - द्वितीया बहुवचनम्
आञ्जनेयेषु - द्वितीया द्विवचनम्
आञ्जनेयाः - सम्बोधन बहुवचनम्
आञ्जनेयाभ्याम् - चतुर्थी द्विवचनम्
आञ्जनेयेषु - पञ्चमी बहुवचनम्