संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अरित्रात् - पञ्चमी एकवचनम्
अरित्रेषु - सप्तमी बहुवचनम्
अरित्रयोः - सप्तमी द्विवचनम्
अरित्रेभ्यः - चतुर्थी बहुवचनम्
अरित्रेभ्यः - पञ्चमी बहुवचनम्