संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अरविन्दस्य - षष्ठी एकवचनम्
अरविन्दाभ्याम् - पञ्चमी द्विवचनम्
अरविन्दाः - सम्बोधन बहुवचनम्
अरविन्दानाम् - षष्ठी बहुवचनम्
अरविन्दान् - षष्ठी द्विवचनम्