संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अम्बितव्येभ्यः - प्रथमा एकवचनम्
अम्बितव्यः - प्रथमा एकवचनम्
अम्बितव्येषु - सप्तमी बहुवचनम्
अम्बितव्याः - सम्बोधन बहुवचनम्
अम्बितव्यौ - सप्तमी एकवचनम्