संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अमित्राणाम् - षष्ठी एकवचनम्
अमित्राभ्याम् - द्वितीया द्विवचनम्
अमित्राभ्याम् - षष्ठी द्विवचनम्
अमित्राद् - पञ्चमी एकवचनम्
अमित्रेभ्यः - षष्ठी एकवचनम्