संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अनेकेन - तृतीया एकवचनम्
अनेकाः - पञ्चमी एकवचनम्
अनेकेभ्यः - चतुर्थी बहुवचनम्
अनेकम् - द्वितीया एकवचनम्
अनेकाभ्याम् - पञ्चमी द्विवचनम्