संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अनुरुद्धाः - सम्बोधन बहुवचनम्
अनुरुद्धेभ्यः - चतुर्थी बहुवचनम्
अनुरुद्धैः - चतुर्थी द्विवचनम्
अनुरुद्धाद् - सम्बोधन एकवचनम्
अनुरुद्धेभ्यः - तृतीया एकवचनम्