संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अचलस्य - षष्ठी एकवचनम्
अचलम् - षष्ठी बहुवचनम्
अचले - सप्तमी एकवचनम्
अचलेन - तृतीया एकवचनम्
अचलयोः - द्वितीया एकवचनम्