संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अङ्कुरितान् - द्वितीया बहुवचनम्
अङ्कुरिताभ्याम् - द्वितीया द्विवचनम्
अङ्कुरित - सम्बोधन एकवचनम्
अङ्कुरिताः - पञ्चमी बहुवचनम्
अङ्कुरितेभ्यः - पञ्चमी द्विवचनम्