संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अग्नीयैः - प्रथमा बहुवचनम्
अग्नीयाद् - पञ्चमी बहुवचनम्
अग्नीये - सप्तमी एकवचनम्
अग्नीयौ - पञ्चमी एकवचनम्
अग्नीययोः - सप्तमी द्विवचनम्