संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अगुणौ - सम्बोधन द्विवचनम्
अगुणाभ्याम् - चतुर्थी द्विवचनम्
अगुणयोः - सप्तमी द्विवचनम्
अगुणेभ्यः - द्वितीया द्विवचनम्
अगुणाभ्याम् - तृतीया द्विवचनम्