कृदन्तरूपाणि - श्यै (श्यै॒ङ् गतौ - भ्वादिः - अनिट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
श्यानम्
अनीयर्
श्यानीयः - श्यानीया
ण्वुल्
श्यायकः - श्यायिका
तुमुँन्
श्यातुम्
तव्य
श्यातव्यः - श्यातव्या
तृच्
श्याता - श्यात्री
क्त्वा
श्यात्वा
ल्यप्
प्रश्याय
क्तवतुँ
शीनवान् / श्यानवान् / शीतवान् - शीनवती / श्यानवती / शीतवती
क्त
शीनः / श्यानः / शीतः - शीना / श्याना / शीता
शानच्
श्यायमानः - श्यायमाना