कृदन्तरूपाणि - रिष् (रि॑षँ॑ हिंसायाम् - दिवादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
रेषणम्
अनीयर्
रेषणीयः - रेषणीया
ण्वुल्
रेषकः - रेषिका
तुमुँन्
रेषितुम् / रेष्टुम्
तव्य
रेषितव्यः / रेष्टव्यः - रेषितव्या / रेष्टव्या
तृच्
रेषिता / रेष्टा - रेषित्री / रेष्ट्री
क्त्वा
रेषित्वा / रिष्ट्वा / रिषित्वा
ल्यप्
प्ररिष्य
क्तवतुँ
रिष्टवान् - रिष्टवती
क्त
रिष्टः - रिष्टा
शतृँ
रिष्यन् - रिष्यन्ती


अन्याः