कृदन्तरूपाणि - मिद् (ञिमि॑दाँ॒ स्नेहने - भ्वादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
मेदनम्
अनीयर्
मेदनीयः - मेदनीया
ण्वुल्
मेदकः - मेदिका
तुमुँन्
मेदितुम्
तव्य
मेदितव्यः - मेदितव्या
तृच्
मेदिता - मेदित्री
क्त्वा
मेदित्वा / मिदित्वा
ल्यप्
प्रमिद्य
क्तवतुँ
मिन्नवान् / मेदितवान् - मिन्नवती / मेदितवती
क्त
मिन्नः / मेदितः - मिन्ना / मेदिता
शानच्
मेदमानः - मेदमाना


अन्याः