कृदन्तरूपाणि - पन् (प॑नँ॒ च व्यवहारे स्तुतौ च - भ्वादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
पनायनम् / पननम्
अनीयर्
पनायनीयः / पननीयः - पनायनीया / पननीया
ण्वुल्
पनायकः / पानकः - पनायिका / पानिका
तुमुँन्
पनायितुम् / पनितुम्
तव्य
पनायितव्यः / पनितव्यः - पनायितव्या / पनितव्या
तृच्
पनायिता / पनिता - पनायित्री / पनित्री
क्त्वा
पनायित्वा / पनित्वा
ल्यप्
प्रपनाय्य / प्रपन्य
क्तवतुँ
पनायितवान् / पनितवान् - पनायितवती / पनितवती
क्त
पनायितः / पनितः - पनायिता / पनिता
शानच्
पनायमानः - पनायमाना