कृदन्तरूपाणि - पण् (प॑णँ॒ व्यवहारे स्तुतौ च - भ्वादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
पणायनम् / पणनम्
अनीयर्
पणायनीयः / पणनीयः - पणायनीया / पणनीया
ण्वुल्
पणायकः / पाणकः - पणायिका / पाणिका
तुमुँन्
पणायितुम् / पणितुम्
तव्य
पणायितव्यः / पणितव्यः - पणायितव्या / पणितव्या
तृच्
पणायिता / पणिता - पणायित्री / पणित्री
क्त्वा
पणायित्वा / पणित्वा
ल्यप्
प्रपणाय्य / प्रपण्य
क्तवतुँ
पणायितवान् / पणितवान् - पणायितवती / पणितवती
क्त
पणायितः / पणितः - पणायिता / पणिता
शानच्
पणायमानः - पणायमाना