कृदन्तरूपाणि - त्रन्क् (त्र॑किँ॒ गत्यर्थः - भ्वादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
त्रङ्कणम्
अनीयर्
त्रङ्कणीयः - त्रङ्कणीया
ण्वुल्
त्रङ्ककः - त्रङ्किका
तुमुँन्
त्रङ्कितुम्
तव्य
त्रङ्कितव्यः - त्रङ्कितव्या
तृच्
त्रङ्किता - त्रङ्कित्री
क्त्वा
त्रङ्कित्वा
ल्यप्
प्रत्रङ्क्य
क्तवतुँ
त्रङ्कितवान् - त्रङ्कितवती
क्त
त्रङ्कितः - त्रङ्किता
शानच्
त्रङ्कमाणः - त्रङ्कमाणा