कृदन्तरूपाणि - तृह् (तृ॑हूँ॑ हिंसार्थः - तुदादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
तर्हणम्
अनीयर्
तर्हणीयः - तर्हणीया
ण्वुल्
तर्हकः - तर्हिका
तुमुँन्
तर्हितुम् / तर्ढुम्
तव्य
तर्हितव्यः / तर्ढव्यः - तर्हितव्या / तर्ढव्या
तृच्
तर्हिता / तर्ढा - तर्हित्री / तर्ढ्री
क्त्वा
तर्हित्वा / तृढ्वा
ल्यप्
प्रतृह्य
क्तवतुँ
तृढवान् - तृढवती
क्त
तृढः - तृढा
शतृँ
तृहन् - तृहन्ती / तृहती


अन्याः