कृदन्तरूपाणि - चि (चि॑ञ् चयने - चुरादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
चपनम् / चयनम्
अनीयर्
चपनीयः / चयनीयः - चपनीया / चयनीया
ण्वुल्
चपकः / चयकः - चपिका / चयिका
तुमुँन्
चपयितुम् / चययितुम्
तव्य
चपयितव्यः / चययितव्यः - चपयितव्या / चययितव्या
तृच्
चपयिता / चययिता - चपयित्री / चययित्री
क्त्वा
चपयित्वा / चययित्वा
ल्यप्
प्रचपय्य / प्रचयय्य
क्तवतुँ
चपितवान् / चयितवान् - चपितवती / चयितवती
क्त
चपितः / चयितः - चपिता / चयिता
शतृँ
चपयन् / चययन् - चपयन्ती / चययन्ती
शानच्
चपयमानः / चययमानः - चपयमाना / चययमाना


अन्याः