कृदन्तरूपाणि - घ्रा (घ्रा॒ गन्धोपादाने घ्राणे - भ्वादिः - अनिट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
घ्राणम्
अनीयर्
घ्राणीयः - घ्राणीया
ण्वुल्
घ्रायकः - घ्रायिका
तुमुँन्
घ्रातुम्
तव्य
घ्रातव्यः - घ्रातव्या
तृच्
घ्राता - घ्रात्री
क्त्वा
घ्रात्वा
ल्यप्
प्रघ्राय
क्तवतुँ
घ्रातवान् / घ्राणवान् - घ्रातवती / घ्राणवती
क्त
घ्रातः / घ्राणः - घ्राता / घ्राणा
शतृँ
जिघ्रन् - जिघ्रन्ती