कृदन्तरूपाणि - गॄ (गॄ॑ शब्दे - क्र्यादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
गरणम्
अनीयर्
गरणीयः - गरणीया
ण्वुल्
गारकः - गारिका
तुमुँन्
गरितुम् / गरीतुम्
तव्य
गरितव्यः / गरीतव्यः - गरितव्या / गरीतव्या
तृच्
गरिता / गरीता - गरित्री / गरीत्री
क्त्वा
गीर्त्वा
ल्यप्
प्रगीर्य
क्तवतुँ
गीर्णवान् - गीर्णवती
क्त
गीर्णः - गीर्णा
शतृँ
गृणन् - गृणती


अन्याः