कृदन्तरूपाणि - क्रम् (क्र॑मुँ॑ पादविक्षेपे - भ्वादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
क्रमणम्
अनीयर्
क्रमणीयः - क्रमणीया
ण्वुल्
क्रमकः - क्रमिका
तुमुँन्
क्रमितुम्
तव्य
क्रमितव्यः - क्रमितव्या
तृच्
क्रमिता - क्रमित्री
क्त्वा
क्रमित्वा / क्रन्त्वा / क्रान्त्वा
ल्यप्
प्रक्रम्य
क्तवतुँ
क्रान्तवान् - क्रान्तवती
क्त
क्रान्तः - क्रान्ता
शतृँ
क्रम्यन् / क्रमन् - क्रम्यन्ती / क्रमन्ती