कृदन्तरूपाणि - कृष् (कृ॒षँ॒॑ विलेखने - तुदादिः - अनिट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
कर्षणम्
अनीयर्
कर्षणीयः - कर्षणीया
ण्वुल्
कर्षकः - कर्षिका
तुमुँन्
कर्ष्टुम् / क्रष्टुम्
तव्य
कर्ष्टव्यः / क्रष्टव्यः - कर्ष्टव्या / क्रष्टव्या
तृच्
कर्ष्टा / क्रष्टा - कर्ष्ट्री / क्रष्ट्री
क्त्वा
कृष्ट्वा
ल्यप्
प्रकृष्य
क्तवतुँ
कृष्टवान् - कृष्टवती
क्त
कृष्टः - कृष्टा
शतृँ
कृषन् - कृषन्ती / कृषती
शानच्
कृषमाणः - कृषमाणा


अन्याः