कृदन्तरूपाणि - अव् (अ॑वँ॑ रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्चादीप्त्यवाप्त्यालिङ्गनहिंसादानभागवृद्धिषु| - भ्वादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अवनम्
अनीयर्
अवनीयः - अवनीया
ण्वुल्
आवकः - आविका
तुमुँन्
अवितुम्
तव्य
अवितव्यः - अवितव्या
तृच्
अविता - अवित्री
क्त्वा
अवित्वा
ल्यप्
प्राव्य
क्तवतुँ
अवितवान् - अवितवती
क्त
अवितः - अविता
शतृँ
अवन् - अवन्ती