कृदन्तरूपाणि - अञ्ज् (अ॑ञ्जूँ॑ व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु - रुधादिः - वेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अञ्जनम्
अनीयर्
अञ्जनीयः - अञ्जनीया
ण्वुल्
अञ्जकः - अञ्जिका
तुमुँन्
अञ्जितुम् / अङ्क्तुम्
तव्य
अञ्जितव्यः / अङ्क्तव्यः - अञ्जितव्या / अङ्क्तव्या
तृच्
अञ्जिता / अङ्क्ता - अञ्जित्री / अङ्क्त्री
क्त्वा
अञ्जित्वा / अङ्क्त्वा / अक्त्वा
ल्यप्
प्राज्य
क्तवतुँ
अक्तवान् - अक्तवती
क्त
अक्तः - अक्ता
शतृँ
अञ्जन् - अञ्जती