संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

गुन्ज् - गुजिँ अव्यक्ते शब्दे भ्वादिः + तुमुँन् = गुञ्जितुम्
स्पृह - स्पृह ईप्सायाम् चुरादिः + क्त्वा = स्पृहणम्
रुष् - रुषँ हिंसायाम् रोषे दिवादिः + क्तवतुँ (स्त्री) = रुष्टवती
निन्द् - णिदिँ कुत्सायाम् भ्वादिः + क्त्वा = निन्दितुम्
क्षुध् - क्षुधँ बुभुक्षायाम् दिवादिः + क्तवतुँ (स्त्री) = क्षोधित्वा